Lanškrounsko znak Svazek obcí LANŠKROUNSKO Cyklostezka Lanškroun - Sázava

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Organizační struktura

Struktura

Shromáždění starostů

Rada svazku

Předseda a místopředseda svazku

Kontrolní komise

Manažer svazku

Shromáždění starostů

Shromáždění starostů je nejvyšším orgánem svazku, členem Shromáždění starostů je každý člen svazku, zastoupený oprávněným zástupcem nebo jím pověřeným zástupcem.

Shromáždění starostů rozhoduje o všech zásadních otázkách svazku a to zejména :

 • volí a odvolává členy Rady svazku

 • volí a odvolává předsedu a místopředsedu svazku

 • volí a odvolá členy kontrolní komise

 • rozhoduje o přijetí nových členů svazku

 • rozhoduje o zániku svazku a o majetkovém vypořádání

 • schvaluje záměry a koncepci svazku

 • rozhoduje o uzavření obchodních smluv , u nichž hodnota jednotlivého případu přesahuje částku 500.000,- Kč

 • schvaluje výši ročního řádného členského příspěvku

 • schvaluje mimořádný členský příspěvek, pokud tento příspěvek přesáhne pro jednotlivý případ a minimálně jednu členskou obec, která bude plátcem tohoto mimořádného příspěvku částku 500.000,- Kč během jednoho rozpočtového roku

 • schvaluje dle zvláštního zákona rozpočtové opatření svazku, u kterého hodnota jednotlivé položky rozpočtového opatření přesahuje částku 500.000 Kč

 • schvaluje dle zvláštního zákona rozpočet svazku

 • schvaluje dle zvláštního zákona závěrečný účet svazku

 • schvaluje dle zvláštního zákona střednědobý výhled Sdružení

 • rozhoduje o ukončení členství ve svazku z důvodu neplacení členských příspěvků

 • schvaluje změnu stanov

Shromáždění starostů svolává předseda svazku. Shromáždění starostů se koná dvakrát ročně, v každém pololetí jednou. Předseda svazku svolá Shromáždění starostů pokaždé, když o to požádá písemně alespoň jedna čtvrtina členů svazku.

K přijetí rozhodnutí ve všech věcech, které náleží Shromáždění starostů je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů svazku, pokud není dále určeno jinak.

Rada svazku

Rada svazku je volena Shromážděním starostů. Starosta města Lanškrouna je vždy členem Rady svazku.

Rada svazku je včetně starosty města Lanškrouna pětičlenná. Předseda a místopředseda svazku jsou členem Rady svazku . Po ukončení svého funkčního období přestávají být členem Rady svazku.

Ostatní členové Rady svazku jsou voleni vždy na dobu dvou kalendářních roků.

Rada svazku může pověřit každého ze svých členů zastupováním svazku při jednání se třetími osobami.

Rada svazku se schází na základě svolání předsedou svazku a to nejméně jednou za tři měsíce. Předseda svazku je povinen svolat jednání rady svazku, požádá-li o to písemně alespoň jeden ze členů Rady svazku.

Rada svazku zejména :

 • připravuje návrh rozpočtu

 • připravuje návrh závěrečného účtu svazku

 • připravuje návrh záměrů a koncepce svazku

 • rozhoduje o uzavírání obchodních smluv, u nichž hodnota případu nepřesáhne 500.000,- Kč

 • schvaluje mimořádný členský příspěvek, pokud tento příspěvek nepřesáhne pro jednotlivý případ a minimálně jednu členskou obec, která bude plátcem tohoto mimořádného příspěvku částku 500.000,- Kč během jednoho rozpočtového roku

 • schvaluje dle zvláštního zákona rozpočtové opatření svazku, u kterého hodnota jednotlivé položky rozpočtového opatření nepřesáhne částku 500.000 Kč

 • stanovuje počet zaměstnanců svazku a rozhoduje o jejich odměnách na návrh předsedy svazku

 • ukládá další úkoly kontrolní komisi, které nevyplývají z těchto stanov nebo smlouvy o založení

 • navrhuje Shromáždění starostů členy kontrolní komise

 • vybírá a schvaluje manažera svazku

 • zodpovídá za přenesení výsledků kontrol provedených kontrolní komisí svazku zastupitelstvům obcí-členů svazku

 • schvaluje roční účetní uzávěrku

 • rozhoduje o poskytnutí dotací v rámci dotačních programů svazku

K přijetí rozhodnutí ve všech věcech, které jsou v pravomoci Rady svazku je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů Rady svazku.

Neodkladná usnesení Rady svazku je možné přijímat formou per rollam. Procedurou per rollam se rozumí korespondenční hlasování jednotlivých členů Rady svazku e-mailem.

Předseda a místopředseda svazku

Předseda a místopředseda svazku jsou voleni Shromážděním starostů z jeho členů. Předseda a místopředseda svazku jsou voleni na dobu dvou roku. Předseda a místopředseda svazku mohou být zvolen do funkce opakovaně.

Předseda svazku je oprávněn svazek zastupovat navenek samostatně při jednání s třetími osobami a připojovat svůj podpis k názvu svazku.

Předsedu svazku zastupuje místopředseda svazku. Místopředseda svazku zastupuje předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny předsedovi svazku.

Oprávnění předsedy svazku jednat samostatně se vztahuje na veškeré obvyklé úkony

s výjimkou opatření, které přesahují rámec obvyklého jednání, kdy je zapotřebí většinový souhlas Shromáždění starostů nebo Rady svazku.

K uvedeným opatřením na rámec obvyklé činnosti patří zejména :

 • uzavírání obchodních smluv, u nichž hodnota případu nepřesahuje 50.000,- Kč

Kontrolní komise

Kontrolní komise je tříčlenná a je volena Shromážděním starostů na dobu tří let.

Členem kontrolní komise nemusí být vždy oprávněný zástupce člena svazku vyjma předsedy kontrolní komise, kterým je vždy oprávnění zástupce obce-člena svazku volený Shromážděním starostů. Členem kontrolní komise nesmí být předseda a místopředseda svazku, člen Rady svazku a zaměstnanec svazku, který se zabývá účetnictvím svazku.

Kontrolní komise provádí zejména :

 • kontrolu hospodaření s majetkem svazku

 • kontrolu hospodaření s finančními prostředky svazku

Manažer svazku

Svazek může využívat služeb manažera svazku.

Manažer má za povinnost zajišťovat chod a naplňování předmětu činnosti svazku. Tuto funkci může vykonávat fyzická i právnická osoba vybraná Radou svazku a to buď v obchodním nebo pracovně právním vztahu ke svazku. Předmět tohoto obchodního nebo pracovněprávního vztahu je v kompetenci Rady svazku.